KOZMOLÓGIAI ESEMÉNYHORIZONT (O 21 X 34 X 34 CM)


«